70. จำนวนและสัดส่วนพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลตัวชี้วัด “จำนวนและสัดส่วนพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร”

พื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครใน พ.ศ. 2562 พบว่า มีจำนวนพื้นที่รวม 24,688 ไร่ หรือคิดเป็น 39,500,765.15 ตารางเมตร และสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อคน เท่ากับ 6.95 ตารางเมตรต่อคน ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2561 ที่มีสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากร 6.70 ตารางเมตรต่อประชากร เป็นผลมาจากการก่อสร้างสวนสาธารณะ สร้างสวนหย่อมในบริเวณเกาะกลางถนน รวมทั้งมีการสร้างสวนถนนเพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า จำนวนพื้นที่สีเขียวและสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อคนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (กรุงเทพมหานคร, 2563ข)

 จำนวนและสัดส่วนพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553-2562

หมายเหตุ: พื้นที่สีเขียว พ.ศ. 2562 เท่ากับ 39,500,764.15 ตารางเมตร เท่ากับ 24,688 ไร่
ที่มา: กรุงเทพมหานคร (2563ข)

ดาวน์โหลดข้อมูล